تبلیغات
مهندسین آینده ساز - عناوین کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

مهندسین آینده ساز

فردایی آزاد برای مهندسین جوان

مقررات مربوط به طرح و اجرای سازه های بتن آرمه و مشخصات مواد و مصالح تشکیل دهنده آنها بوده و مشتمل بر بیست

فصل به شرح زیر می باشد:

فصل اول :کلیات

9-1-1 هدف

9-1-2 دامنه کاربرد

9-1-3 مبانی طراحی

9-1-4 ضوابط خاص برای تامین ایمنی در برابر زلزله

9-1-5 واحدها

9-1-6 علایم و اختصارات

فصل دوم : شرایط کلی ارائه و تصویب طرح و نظارت

9-2-1 ارائه طرح و محاسبه ، نقشه ها ومدارک فنی

9-2-2 نظارت و بازرسی

9-2-3 آزمایش بارگذاری

9-2-4 تصویب روشهای خاص طراحی یا اجرا

فصل سوم : مصالح بتن

9-3-1 کلیات

9-3-2 سیمان

9-3-3 سنگدانه

9-3-4 آب

9-3-5 مواد افزودنی

9-3-6 مواد جایگزین سیمان

فصل چهارم : میلگردهای فولادی

9-4-0 علائم اختصاری

9-4-1 تعاریف

9-4-2 استانداردهای مشخصات و آزمون های میلگرد

9-4-3 طبقه بندی میلگردها از نظر روش ساخت

9-4-4 طبقه بندی میلگرد ها از نظر مکانیکی

9-4-5 انواع شکل رویه

9-4-6 مشخصات هندسی میلگردها

9-4-7 مشخصات مکانیکی میلگردها

9-4-8 تواتر نمونه برداری

9-4-9 جوش پذیری

9-4-10 نشانه گذاری و بسته بندی میلگردها

9-4-11 گواهینامه فنی

9-4-12 ضوابط حمل ونقل ، انبار کردن و نگهداری

فصل پنجم : استانداردهای مشخصات و آزمایش ها

9-5-1 استانداردهای مربوط به این مبحث

فصل ششم : کیفیت بتن

9-6-0 علائم اختصاری

9-6-1 کلیات

9-6-2 مبانی تعیین نسبت های اختلاط بتن

9-6-3 پایایی بتن

9-6-4 تعیین نسبت های اختلاط بر اساس تجربه کارگاهی و مخلوط های آزمایشی

9-6-5 ارزیابی و پذیرش بتن

9-6-6 بررسی بتن های بامقاومت کم یا دوام کم

9-6-7 کنترل و بازرسی

فصل هفتم : اختلاط بتن و بتن ریزی

9-7-1 نیروی انسانی ، تجهیزات و آماده سازی محل بتن ریزی

9-7-2 اختلاط بتن

9-7-3 انتقال بتن

9-7-4 بتن ریزی

9-7-5 ماله کشی و پرداخت بتن

9-7-6 عمل آوردن بتن

9-7-7 بتن ریزی در شرایط ویژه

9-7-8 روش های ویژه کاربرد بتن

9-7-9 کنترل و بازرسی

فصل هشتم : آرماتور بندی

9-8-1 مشخصات و شرایط اجرایی

9-8-2 جزئیات آرماتور بندی

فصل نهم : ضوابط قالب بندی در بتن و درزهای اجرایی

9-9-0 علائم اختصاری

9-9-1 کلیات

9-9-2 مصالح

9-9-3 ضوابط طراحی

9-9-4 اجرا

9-9-5 قالب برای بتن ریزی در زیر آب

9-9-6 لوله ها و مجراهای مدفون در بتن

9-9-7 درزهای بتن

فصل دهم :  اصول تحلیل و طراحی

9-10-0 علائم اختصاری

9-10-1 گستره

9-10-2 اهداف طراحی

9-10-3 روش طراحی

9-10-4 ضرایب ایمنی

9-10-5 اعضای سازه ای

9-10-6 اصول تحلیل

9-10-7 مشخصات مصالح

9-10-8 مشخصات هندسی

9-10-9 بارگذاری

9-10-10 طراحی در حالت حدی نهایی مقاومت

9-10-11 کنترل در حالت حدی بهره برداری

فصل یازدهم : خمش و بارهای محوری

9-11-0 علائم اختصاری

9-11-1 گستره

9-11-2 حالت حدی نهایی مقاومت در خمش و نیروی محوری

9-11-3 فرضیات طراحی مقطع

9-11-4 ضوابط کلی طراحی

9-11-5 محدودیت های آرماتورها در قطعات خمشی

9-11-6 ضوابط تیرهای T شکل و تیرچه های بتنی

9-11-7 فاصله تکیه گاه های جانبی قطعات خمشی

9-11-8 ابعاد طراحی برای قطعات فشاری

9-11-9 محدودیت های آرماتور ها در قطعات فشاری(ستون ها)

9-11-10 مقاومت اتکایی

9-11-11 محدودیت های فولادگذاری جهت اعضای خمشی یا فشاری

9-11-12 جزئیات خاص آرماتور بندی ستون ها

 

فصل دوازدهم : برش و پیچش

9-12-0 علائم اختصاری

9-12-1 گستره

9-12-2 حالت حدی نهایی مقاومت در برش

9-12-3 نیروی برشی تامین شده توسط بتن

9-12-4 نیروی برشی تامین شده توسط آرماتور ها

9-12-5 ضوابط کلی طراحی برای برش

9-12-6 محدودیت های آرماتور برشی

9-12-7 حالت حدی مقاوم نهایی در پیچش

9-12-8 لنگر پیچشی مقاوم نهایی تامین شده توسط آرماتور های پیچشی

9-12-9 ترکیب پیچش و خمش

9-12-10 محدودیت ها

9-12-11 لنگر پیچشی نهایی در اعضای سازه های نامعین

9-12-12 اثر توأم برش و پیچش

9-12-13 برش اصطکاکی

9-12-14 ضوابط ویژه برای اعضای خمشی با ارتفاع زیاد(تیر تیغه ها)

9-12-15 ضوابط ویژه برای دستکها و شانه ها

9-12-16 ضوابط ویژه برای دیوارها

9-12-17 ضوابط ویژه برای دال ها و پی ها

9-12-18 ضوابط ویژه برای اتصالات قاب ها

فصل سیزدهم : آثار لاغری - کمانش

9-13-0 علائم اختصاری

9-13-1 گستره

9-13-2 کلیات

9-13-3 طبقات مهار شده جانبی

9-13-4 طول آزاد قطعات فشاری

9-13-5 طول مؤثر قطعات فشاری

9-13-6 شعاع ژیراسیون

9-13-7 ضوابط اثر لاغری

9-13-8 روش تشدید لنگرهای خمشی

9-13-9 حداقل برون محوری بار

9-13-10 اثر لاغری در قطعات فشاری تحت اثر خمش دو محوره

9-13-11 تشدید لنگر خمشی در قطعات خمشی متصل به قطعات فشاری

 

فصل چهاردهم :تغییر شکل و ترک خوردگی

9-14-0 علائم اختصاری

9-14-1 گستره

9-14-2 تغییر شکل

9-14-3 ترک خوردگی ها

 

فصل پانزدهم :طراحی دال ها

9-15-0 علائم اختصاری

9-15-1 گستره

9-15-2 تعاریف

9-15-3 ضوابط کلی طراحی دال ها

9-15-4 آرماتورگذاری در دال ها

 

فصل شانزدهم : دیوار ها

9-16-0 علائم اختصاری

9-16-1 گستره

9-16-2 تعاریف

9-16-3 ضوابط کلی طراحی

9-16-4 محدودیت آرماتورها

9-16-5 دیوارهای باربر

9-16-6 دیوارهای برشی

9-16-7 دیوارهای حائل

فصل هفدهم : پی ها

9-17-0 علائم اختصاری

9-17-1 گستره

9-17-2 تعاریف

9-17-3 ضوابط کلی طراحی

9-17-4 ضوابط تعیین بارهای وارد بر پی ها

9-17-5 محدودیت آرماتور ها

9-17-6 انتقال نیرو از پای ستون ، دیوار یا ستون پایه بتنی به پی

9-17-7 کلاف های رابط بین پی ها

9-17-8 حداقل آرماتور کشی پی ناشی ازحرارت و جمع شدگی

 

فصل هجدهم : مهار و وصله آرماتور ها

 

9-18-0 علائم اختصاری

9-18-1 گستره

9-18-2 مهار میلگردها

9-18-3 ضوابط مهار آرماتورهای خمشی

9-18-4 وصله میلگردها

 

فصل نوزدهم : ضوابط ویژه طراحی در برابر حریق

9-19-0علائم اختصاری

9-19-1 گستره

9-19-2 مدت زمان مقاومت در برابر حریق

9-19-3 اثر تغییرات درجه حرارت بر مقاومت مصالح مصرفی

9-19-4 ملاحظات طراحی

 

 

فصل بیستم : ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

9-20-0 علائم اختصاری

9-20-1 گستره

9-20-2 ضوابط کلی طراحی

9-20-3 ضوابط سازه های با شکل پذیری متوسط

9-20-4 ضوابط سازه های با شکل پذیری زیاد

صفحات جانبی

سلام به وبلاگ مهندسین آینده ساز خوش آمدید "شما میتوانید مقالات مربوط به رشته های عمران و معماری را از این وبلاگ دریافت کنید. همچنین شما می توانید برای دیدن نمونه کارای ماکت سازی به قسمت مربوط مراجعه نمائید"
سلام با شرکت در نظر سنجی ما را در ساخت یک وبلاگ ایده آل خود یاری کنید
ccxg2ry69w3kgps6pwe.jpg شمادوستان می توانید مطالبی که می خواهید در این وبلاگ باشد را برای ما مطرح کنید تا درصورت موجود بودن در آرشیو آن را در وب بگذاریم با تشکر از شما میثم دمی "

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

Bahar-20 بهاربیست

Powered by WebGozar


آخرین پست ها


نویسندگان


نظرسنجی

  • کدام یک از موضوع های این وبلاگ برای شما جذابتر بوده ؟


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها


]چاپ یاداشت

كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت /font>
blog
Check Page Rank of any web site pages instantly:
This free page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

سلام دوستان از بازیدتان کمال تشکر را دارم <--Best Codes By WwW.Javacode.Persiangig.com\Please Dont Delete this Line> Add to Favorites <--Best Codes By WwW.Javacode.Persiangig.com\Please Dont Delete this Line> آپلود عکس