تبلیغات
مهندسین آینده ساز - سیستم سازه های فولادی سبک( بخش دوم)

مهندسین آینده ساز

فردایی آزاد برای مهندسین جوان

-2- دوام مقاطع گالوانیزه شده

دوام مقاطعی که بوسیله روی گالوانیزه شده‌اند، تابعی از زمان قرار‌گیری در رطوبت و شرایط آب و هوایی محل می‌باشد. در حالتی که روی در محیط خشک و نسبتا تمیز نگهداری شود، میزان خوردگی آن بسیار پایین است.

3-3- کارکرد ورقه‌های گالوانیزه در ساختمانهای شهری

میزان خوردگی روی در صورت عدم قرار‌گیری در فضای باز بسیار کم می‌باشد. بنابر تحقیقات انجام شده این میزان در حدود
µm1/0 در هر سه سال می‌باشد. بنابراین اگر یک دوره 300 ساله در نظر بگیریم می‌بایست از پوششی برابر با µm10 استفاده نماییم که معادل   می‌باشد. به عنوان مثال شکل 5 میزان خوردگی روی را برحسب زمان بنابر تحقیقات بعمل‌آمده روی ساختمانهای شهری لندن نشان می‌دهد.

3-4- خواص محافظتی روی

روی بعنوان پوشش محافظ ورقهای فولاد از دو جهت می‌تواند از فولاد محافظت نماید. یکی از جهت فیزیکی و دیگری حفاظت کاتدی می‌باشد. می باشد.

3-4-1-حفاظت فیزیکی روی

روی بر روی لایه فولاد به عنوان یک لایه محافظ فیزیکی عمل می‌نماید. این لایه خود مانعی برای رسیدن رطوبت به فولاد می‌شود. در صورتی که فرآیند گالوانیزاسیون بخوبی انجام شود، این پوشش نقش بسیار مهمی را در حفاظت از فولاد دارد.

3-4-2- حفاظت کاتدی

نقش مهم دیگر روی بعنوان پوشش محافظ، قابلیت روی در حفاظت از فولاد می‌باشد. وقتی لایه فولاد در معرض فضای باز (بر اثر بریدن یا خراش ) قرار می‌گیرد، لایه روی بصورت کاتدی از فولاد محافظت می‌کند. این قابلیت بدلیل الکترو‌نگاتیوتر بودن روی (واکنش پذیر‌تر بودن آن) می‌باشد. الکترونگاتیویته چند فلز در جدول (3) آمده است.
جدول 3- خاصیت الکترونگاتیویته چندین فلز
الکترونگاتیویته به تدریج از بالا به پایین کاهش می‌یابد.
منیزیم
روی
آلومینیوم
کادمیوم
آهن یا فولاد
فولاد آبدیده
سرب
قلع
مس
طلا


3-4-1- فرآیند خوردگی
میزان قدرت محافظت پوشش روی در محافظت از ورقهای فولاد بستگی به سرعت خوردگی روی دارد. بنابراین شناخت مکانیزم خوردگی روی کمک زیادی به شناخت عوامل موثر بر سرعت خوردگی دارد.
روی خالص در ابتدای قرار‌گیری در معرض هوای آزاد شروع به ترکیب و واکنش می‌دهد. در واکنش با هوا، روی با اکسیژن ترکیب شده و لایه‌ای نازک از اکسید روی تشکیل می‌دهد.
هنگامی که هوا مرطوب باشد، روی با آب واکنش داده و تشکیل هیدروکسید روی می‌دهد.
یکی دیگر از ترکیباتی که ممکن است در فضای آزاد تشکیل شود کربنات روی است، کربنات روی از واکنش هیدروکسید روی با دی اکسیدکربن موجود در هوا بوجود می‌آید. این ترکیبات بسیار نازک و پایدار می‌باشند. بنابراین سرعت خورده شدن روی در هر شرایط آب و هوایی، بسیار پایین می‌باشد. عوامل بسیار مهمی که در سرعت خورده شدن روی موثر است، زمان قرارگیری در معرض رطوبت و میزان آلودگی هوا می‌باشد.
 
خوردگی فقط زمانی اتفاق می‌افتد که سطح فلز مرطوب باشد. شرایط اسیدی و یا شرایط بازی قوی تاثیر بسیار زیادی روی سرعت خوردگی دارند و خوردگی را تشدید می‌نماید.

3-4-2- تاثیر مصالح ساختمانی بر پوشش فلزی

ملات :

ملات در حالت تر باعث خوردگی روی می‌گردد، هنگامی که ملات خشک می‌شود، جذب رطوبت صورت نمی‌پذیرد و کمتر باعث خوردگی روی می‌شود.
چوب :
از آنجایی که چوب با روی واکنش نمی‌دهد، چوب تاثیر مخرب بر روی ندارد. مثلا" می‌توانیم از میخهای گالوانیزه در چوب استفاده نماییم.

دیوارهای خشک و مصالح پیش ساخته مانند پانل‌های آماده: این مصالح هم بر روی و ورقهای گالوانیزه تاثیر نمی‌گذارند.
بتن :
بعلت قلیایی بودن در رطوبت بتن بخصوص در دوره عمل آوری، با روی واکنش داده و باعث تشدید خوردگی روی می‌شود. البته در دوره عمل‌آوری این میزان بتدریج کمتر می‌شود و اگر کیفیت بتن خوب باشد، باعث کاهش خوردگی و یا حتی محافظت از روی در زمان بعد از عمل‌آوری می‌شود.
مصالح فلزی :
 در مصالح فلزی عوامل مختلفی بر سرعت خوردگی روی موثر می‌باشد که مهمترین عامل قدرت الکترونگاتیویته فلزات نسبت به روی می‌باشد. همواره یکی از فلزات خورده و فلز دیگر محافظت می‌شود. در جدول (4) میزان سرعت خورده شدن روی در مقایسه با چندین فلز نشان داده شده است.
جدول 4- مقایسه سرعت خوردگی روی در معرض فلزات مختلف

سرعت خوردگی روی
 فلز
زیاد
کم
زیاد
زیاد
متوسط
متوسط
کم
 آهن
فولاد‌‌آبدیده
برنج
مس
سرب
نیکل
آلومینیوم

3-5- طراحی

با توجه به توضیحاتی که در قسمتهای قبل داده شده، حداقل پوشش محافظ مقاطع جدار نازک در جدول 5 خلاصه می‌شود.

جدول 5- حداقل پوشش محافظ مورد نیاز برای مقاطع جدار نازک

پوشش بر اساس استاندارد‌های
ASTRL عضو سازه‌ای
Zinc-AL AL %5-Zinc Zinc 
AZ50/AZ150 GF45/ZGF135 G40/Z120 عضو داخلی غیر باربر
AZ50/AZ150 GF60/ZGF180 G60/Z180 عضو داخلی باربر
AZ50/AZ150 GF60/ZGF180 G60/Z180 عضو خارجی غیر باربر
(آب و هوای معمولی )
AZ50/AZ150 GF90/ZGF275 G90/Z275 عضو خارجی باربر (آب و هوای معمولی)
AZ50/AZ150 GF90/ZGF275 G90/Z275 عضو خارجی باربر و غیر باربر در آب و هوای نامساعد (رطوبت و یا آلوده )


  3-6- خرید كنترل كیفیت و استاندارد

همان طور كه اشاره شد سه نوع پوشش گالوانیزاسیون داریم كه ارزانترین و متداولترین آن استفاده از روی خالص (
Zinc) می‌باشد. پوششهای Al-Zinc و Zinc-5%Al دارای خاصیت محافظت بیشتری بوده ولی هزینه استفاده از این پوششها نیز بیشتر است. تمام انواع متداول پوششهای گالوانیزاسیون مورد استفاده در ورقهای فولادی در جدول (5) ارائه شده است. بنابر‌این با توجه به شرایط خوردگی منطقه و وضعیت آب و هوایی منطقه‌ای كه پروژه در آن احداث می‌گردد بایستی در نوع استفاده در پوشش تصمیم‌گیری نمود.


4- عملكرد صوتی و عملكرد در برابر آتش سازه‌های فولادی جدار نازك

  عملكرد صوتی سازه‌های فولادی جدار نازك یكی از پارامترهای مهم و تأثیر گذار در معیار راحتی ساكنین و در بهره برداری بلندمدت از آن می‌باشد. بر همین اساس است كه آئین‌نامه‌های مرتبط با ساختمان توجه جدی به این مسأله داشته و روشهای تست و معیارهای مشخصی را برای عملكرد صوتی ساختمانهای مختلف ارائه نموده‌اند.

آئین‌نامه‌های طراحی، معیارهای مورد قبول برای عملكرد صوتی ساختمانها را ارائه نموده‌اند، از طرفی بخش‌ها و سازمانهای مرتبط با صنعت ساختمان و فعال در این صنعت، فعالیت‌های گسترده‌ای را در زمینه پیشنهاد مصالح مناسب، روش اجرا و انجام تست‌های جامع در مورد عملكرد صوتی سیستم‌های مختلف ساختمانی از جمله سازه‌های فولادی جدار نازك انجام داده‌اند.

نتایج این فعالیت‌ها منجر به ارائه جزئیات اجرایی متنوع، با عملكردهای صوتی متفاوت شده است. در جزوات و نتایج آزمایشات منتشر شده توسط این سازمانها، به ازای جزئیات اجرایی و مصالح به كار گرفته شده در ساخت دیوارها و كف‌ها، سطح عملكرد صوتی آن مشخص شده است.
در كنار عملكرد صوتی، آیتم دیگری كه باید مورد توجه قرار گیرد عملكرد سازه‌های فولادی جدار نازك در برابر آتش می‌باشد. عملكرد صوتی و آتش سازه‌های فولادی جدارنازك كاملاً مرتبط به یكدیگر می‌باشند، چون جزئیات اجرایی و مصالحی كه برای عملكرد صوتی سیستم ارائه می‌گردد باید جوابگوی معیارهای عملكردی آتش نیز باشد. بنابراین در اغلب موارد این دو موضوع با هم در نظر گرفته می‌شود.
جزئیات اجرایی مناسب آن است كه علاوه بر خاصیت مقاومت در برابر آتش، دارای عایق بندی صوتی كافی و حرارتی مناسب بر اساس ضوابط آئین‌نامه‌ای باشد.
نتایج آزمایشات در مورد سازه‌های فولادی جدارنازك نشان داده است كه معمولاً برآورده كردن معیارهای عملكرد صوتی دشوارتر از معیارهای مقاومت در برابر آتش است. در اغلب موارد، جزئیاتی كه در برابر آتش جوابگو است قادر به برآورده كردن معیارهای صوتی نمی‌باشد.
معیارهای عایق بندی صوتی، در طراحی كف و دیوارهای ساختمانهای مسكونی آپارتمانی، مجتمع‌ها، هتل‌ها، واحدهای اداری، صنعتی و .... تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد. حتی گاهی در واحدهای تك خانوار نیز به دلیل ایجاد فضای راحت و با آرامش، نیاز به اعمال روشهایی برای كاهش صدا در بعضی اتاق‌ها می‌باشد. گرچه عایق بندی صوتی در هنگام ساخت پروژه، اندكی هزینه‌های اجرایی را بالا می‌برد، ولی می‌تواند در ایجاد رضایت و قابل قبول بودن سیستم توسط ساكنین تأثیر بسزایی داشته باشد. علاوه بر این، هزینه‌های ناشی از رفع مشكلات صدا در ساختمان ساخته شده، به مراتب بیشتر است.
به طور كلی
Plywood با ضخامت 12 سانتی متر و دانسیته 38 پوند بر فوت مكعب ، پانل گچی به ضخامت 27/1 سانتی متر با دانسیته 50 پوند بر فوت مكعب، فضای مابین پروفیل های جدار نازك از عایق حرارتی پلی استایرن با دانسیته سبك به وزن 10 تا 14 كیلوگرم بر متر مكعب و ضخامت 2/9 سانتی متر میباشند كه ضریب هدایت حرارت w/m2.k 65/0 برای زمستان و w/m2.k 49/0  برای تابستان می باشد.
در سقف با استفاده از عایق پلی استایرن با دانسیته 10 تا 14 كیلوگرم بر مترمكعب و ضخامت 7/12 سانتی متر، ضریب انتقال حرارت 394/0 وات بر مترمربع درجه كلوین برای زمستان و 389/0 وات بر مترمربع درجه كلوین برای تابستان بوده كه برای ساختمانهای غیرویلایی با استفاده مداوم و غیرمداوم در گروه یك مناسب است. برای ساختمانهای ویلایی گروه یك،با استفاده از پلی استایرن با ضخامت 20 سانتی متر ، ضرائب انتقال حرارت در زمستان و تابستان به ترتیب 21/0 و 2/0 وات بر مترمربع درجة كلوین می باشد.

4-1- مبانی انتقال صدا
منابع صدا و ارتعاشات معمولاً بر اثر مكالمات و نوفه ناشی از فعالیت‌های روزانه ساكنین و تجهیزات مكانیكی موجود در ساختمان، بوجود می‌آید. هنگام انتقال صدا در ساختمانها و سازه‌های دیگر، مقداری از انرژی صدا جذب یا پراكنده، مقداری توسط بعضی سطوح بازتاب داده می‌شود و مقداری هم توسط مصالح ساختمانی منتقل می‌گردد. طراحان و سازندگان، معمولاً برای كاهش مقدار صدای انتقالی توسط مصالح ساختمانی، به استفاده از موانع، محبوس كننده‌ها و مصالح جاذب، علاقه نشان می‌دهند.
در سازه‌های فولادی جدار نازك برای كنترل صوت و عایق‌بندی برای تراگسیل مستقیم و جناحی از روشهای زیر استفاده می‌گردد:
-
 جداسازی لایه‌ها
-
  استفاده از لایه‌های میراگر برای كاهش تراگسیل بین لایه‌ها
-
 لایه‌های جاذب
كه در بخشهای بعدی به تأثیر هریك از روشها بر میزان عایق بندی اشاره خواهد شد.

صفحات جانبی

سلام به وبلاگ مهندسین آینده ساز خوش آمدید "شما میتوانید مقالات مربوط به رشته های عمران و معماری را از این وبلاگ دریافت کنید. همچنین شما می توانید برای دیدن نمونه کارای ماکت سازی به قسمت مربوط مراجعه نمائید"
سلام با شرکت در نظر سنجی ما را در ساخت یک وبلاگ ایده آل خود یاری کنید
ccxg2ry69w3kgps6pwe.jpg شمادوستان می توانید مطالبی که می خواهید در این وبلاگ باشد را برای ما مطرح کنید تا درصورت موجود بودن در آرشیو آن را در وب بگذاریم با تشکر از شما میثم دمی "

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

Bahar-20 بهاربیست

Powered by WebGozar


آخرین پست ها


نویسندگان


نظرسنجی

  • کدام یک از موضوع های این وبلاگ برای شما جذابتر بوده ؟


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها


]چاپ یاداشت

كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت /font>
blog
Check Page Rank of any web site pages instantly:
This free page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

سلام دوستان از بازیدتان کمال تشکر را دارم <--Best Codes By WwW.Javacode.Persiangig.com\Please Dont Delete this Line> Add to Favorites <--Best Codes By WwW.Javacode.Persiangig.com\Please Dont Delete this Line> آپلود عکس