منابع مطالعاتی

مقاومت مصالح
: مقاومت مصالح شهریار کشاورز حداد، مقاومت مصالح بیر و جانسون، مقاومت مصالح عادلی، مقاومت مصالح پوپوف.

تحلیل سازه: تحلیل سازه‌ها شاپور طاحونی- تحلیل سازه‌ها مجید بدیعی- تحلیل سازه‌ها حجت‌الله عادلی. تحلیل سازه، مجید فتح‌آبادی. تحلیل سازه دکتر کاوه.

مکانیک خاک: جلد 1 کامبیز بهنیا- اصول مهندسی ژئوتکنیک جلد 1 شاپور طاحونی- مکانیک خاک علی فاخر.

مکانیک سیالات: مکانیک سیالات شیمز- مکانیک سیالات استریتر- مکانیک سیالات سری شوم.

ریاضیات: مجموعه گزینه‌های چهار جوابی طبقه‌بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد جلد 1 و 2 و 3 (دکتر نیکوکار).

ریاضیات عمومی: توماس- آپوستل- لیتهلد.

معادلات دیفرانسیل: بویس- خلیل پاریاب- دکتر نیکوکار. سیمونز

توضیح: در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی از دروس تخصصی آزمون به عمل نمی‌آید.

فولاد: طراحی سازه‌های فولادی (ایرانی یا طاحونی)- طراحی ساختمان‌‌های فلزی ترجمة کامبیز شایان.

بتن: طراحی ساختمان‌های بتن آرمه شاپور طاحونی- اصول مهندسی ژئوتکنیک جلد 2 شاپور طاحونی- پی سازی علی فاخر

هیدرولیک: 1- هیدرولیک کانال‌های باز (ابریشمی) 2- Open Channel Hydraulic (V.T. CHOW) 3- Open Channel Flow (Henderson)

هیدرولوژی: 1- اصول هیدرولوژی کاربردی (امین علیزاده) 2- هیدرولوژی مهندسی (سیمافر)

آب و فاضلاب: فاضلاب شهری جلد اول (جمع‌آوری فاضلاب) محمدتقی منزوی

طرح هندسی راه: راه‌سازی (دکتر بهبهانی) طرح هندسی راه (گرشاسب نریمانی) اشتو (AASHTO) راه‌سازی (سعید منجم)

روسازی: روسازی راه (دکتر امیرمحمد طباطبایی) MS2

حمل و نقل ترابری: مهدسی ترافیک (دکتر بهبهانی)
- The practice of Transportation Engineering
- Urban Transportation Planning
- Computational Procedure for Analysis

توضیح: کتب و مراجع بالا به عنوان پیشنهاد ارائه می‌گردد و هیچ دلیلی برای کفایت یک یا چند مورد از آنها برای آزمون دانشگاه‌‌ها وجود دارد.

منابع

مجموعه‌مهندسی‌عمران

کلیه دروس برای کلیه گرایشها با ضریب1
1.
زبان‌ عمومی‌وتخصصی‌
2.
ریـاضیات‌
3.
مقاومت مصالح
4.
تحلیـل سـازه‌های یک
5.
مکانیک خاک
6.
مکانیک سیالات

گرایشهای مربوطه :

1.
سازه
2.
مهندسی‌زلزله
3.
مکانیک خاک وپی
‌4.
راه وترابری
5.
مهندسی آب
‌6.
سازه‌های هیدرولیکی
‌7.
سازه‌های‌ دریایی
8.
برنامه‌ریزی حمل‌و نقل
9 .
مهندسی مدیریت وساخت
10.
مهندسی محیط زیست
11.
مهندسی‌رودخانه
12.
مهندسی‌آب و فاضلاب‌ 1264

------------------------------------------------------
مهندسی‌عمران - نقشه‌برداری‌

ضرائب دروس به ترتیب (1, 1, 2, 2, 1)
1.
زبان‌ تخصصی
2.
ریاضیات
3.
فتوگرامتری
4.
ژئودزی
5.
نقشه برداری

گرایشهای مربوطه :

1.
فتوگرامتری
2.
ژئودزی
3.
سنجش‌ از دور
4.
سیستمهای ‌اطلاعات جغرافیایی (GIS)
---------------------------