عمل آوری بتن بعد از بتن ریزی

عمل آوری بتن ستونهای ریخته شده

جلو گیری از خروج شیره بتن

جلوگیری از خروج شیره بتن در هنگام بتن ریزی ستون

ادامه عکس ها در ادامه مطلب

فوم گذاری نامناسب

فوم گذاری نامناسب

بتن ریزی فنداسیون

بتن ریزی فنداسیون

فوم گذاری

فوم گذاری ،گذاشتن میلگرد حرارتی ،