نحوه اجرای ستون
 
نحوه اجرای ستون‌ها را می‌توان در مراحل زیر بیان كرد:
الف) آرماتوربندی ستون
ب) قالب‌بندی ستون
پ) بتن‌ریزی ستون
ت) درآوردن قالب
ث) آب‌دادن
اینك به شرح هر یك از این عناوین و قسمت‌های مختلف آن می‌پردازیم:

نحوه اجرای ستون


الف) آرماتوربندی ستون
برای آرماتوربندی ستون مراحل زیر انجام می‌شود:
1. خم‌زدن ریشه ستون
2. انتقال خاموت‌ها از محل ساخت خاموت به محل ستون
3. جاگذاشتن خاموت‌ها در داخل ریشه ستون
4. انتقال میلگردهای طولی ستون از محل آماده‌شدن به محل ستون
5. مشخص‌كردن محل قرارگیری خاموت‌ها بر روی میلگرد طولی با استفاده از گچ
6. بستن میلگردهای طولی ستون با میلگرد ریشه هم‌قطر بوسیله سیم
7. انتقال خاموت‌ها به محل نشانه‌گذاری‌شده با گچ و بستن آن‌ها به میلگرد
8. دیلم زدن
اینك هر كدام از عناوین گفته‌شده را توضیح می‌دهیم.
1) خم‌زدن ریشه ستون:
ستونی كه باید آرماتوربندی شود یا بر روی تراز پی قرار دارد یا بر روی ستون طبقه‌ پایین قرار گرفته است. برای این كه ستون با پی در ارتباط باشد تعدادی از میلگردها را به عنوان میلگردهایی كه میلگردهای ستون باید به آن‌ها پیوند زده شود در داخل پی قرار می‌دهند این میلگردها را ریشه ستون در داخل پی گوییم. برای این كه ستون طبقه بالا با ستون طبقه پایین در ارتباط باشد میلگردهای ستون طبقه پایین را تا ارتفاعی از كف طبقه بالا ادامه می‌دهند و بعد میلگردهای ستون را به آن‌ها پیوند می‌زنند.
از زمان اجراشدن این ریشه تا زمان اجراشدن ستون به علت محیط كارگاه و جابه‌جایی انواع و اقسام وسایل در این محیط و عوامل دیگر این ریشه‌ها ممكن است از حالت و راستای اولیه خود خارج شوند به همین دلیل برای اجرای ستون این میلگردها باید به راستای اولیه خود بازگردند برای این منظور عموماً با آچار F خم زده می‌شوند یا ممكن است از لوله استفاده شود.
نحوه خم‌زدن به این ترتیب است كه میلگرد در داخل دهانه آچار F قرار می‌گیرد و بسته به جهتی كه باید تحت آن جهت دوران كند آچار F را اهرم كرده آچار F را در آن جهت دوران می‌دهیم یا میلگرد را درون لوله قرار می‌دهیم و خم می‌زنیم.
2) انتقال خاموت‌ها از محل ساخت خاموت به محل ستون
در محیط كارگاه یك فضا اختصاص به درست كردن خاموت‌ها دارد. در این فضا میلگردها خم زده می‌شوند و به صورت خاموت درمی‌آیند برای این منظور وسیله مخصوصی در محیط كارگاه ساخته می‌شود این وسیله عبارت است از یك تخته كه بر روی آن چند صفحه میخ شده است و بر روی صفحات نیز میلگردهای كوچكی جوش داده شده‌ اند تعداد میلگردها بر روی صفحه و همچنین فاصله صفحات از یكدیگر به اندازه خاموت بستگی دارد.
محل احداث ستون با محل ستون ممكن است چند طبقه فاصله داشته باشد بعد از ساخته‌شدن خاموت‌های مربوط به یك ستون آنها به ریسمانی كه قلابی به آن وصل است قرار می‌دهند و به بالا می‌كشند این كار در چند مرحله صورت می‌گیرد.
3) جاگذاشتن خاموت‌ها در داخل ریشه ستون
بعد از انتقال خاموت‌ها به محل ستون آنها در داخل ریشه جا گذاشته می‌شوند. این كار ممكن است با اعمال نیرو توسط دیلم یا چكش صورت گیرد تعداد خاموت‌ها را نقشه تعیین می‌كند.
4) انتقال میلگردهای طولی ستون از محل آماده‌شدن به محل ستون
در محیط كارگاه یك فضا اختصاص به بریدن میلگردها دارد بریدن میلگردها به 2 روش صورت می‌گیرد:
1- قیچی
2- به وسیله هوا
معمولاً برای بریدن میلگردهای خیلی نازك از قیچی استفاده می‌شود.
برای بریدن میلگردهای با قطر بالا از هوا استفاده می‌شود.
برای بریدن میلگرد به این صورت عمل می‌شود:
از آنجایی كه كلیه میلگردهای یك ستون و یا حتی كلیه ستون‌های یك طبقه دارای یك ارتفاع هستند به همین دلیل برای برش چندین میلگرد را در كنار هم طوری قرار می‌دهند كه ابتدا و انتهای آن‌ها كاملاً در یك راستا باشد برای قرار دادن ابتدا و انتهای میلگردها در یك راستا از ضربه با چكش استفاده می‌شود. سپس بسته به اندازه موردنیاز میلگردها را با گچ شماره‌گذاری می‌كنند و سپس یكی‌یكی از محل نشانه گذاشته شده توسط گچ در داخل دستگاه قرار داده می‌شوند و بریده می‌شوند.
محل احداث ستون با محل برش میلگردها ممكن است چند طبقه فاصله داشته باشد برای انتقال میلگردها از یك ریسمان كه یك قلاب به یك سر آن وصل است استفاده می‌كنند و آن را از مكان برش میلگرد به میلگرد می‌بندند و یك نفر كه در محل ستون است میلگرد را به بالا می‌كشد و در كنار ستون قرار می‌دهد