معماری

معماری مدرن

معماری مدرن

معماری مدرن

معماری مدرن

معماری مدرن

شهر مدرن شناور این شهر گنجایش 50000خانه می باشد این شهر در دبی ساخته خواهد شد که انرزی خود را از نور خورشید تامیین می کند