ویژه دانشجویان دانشگاهای بندرعباس

می توانند برای انجام پروژهای ماکت سازی خود با شماره 09179531903تماس بگیرند

در زیر چند نمونه کار برای بازدید شما گذاشته شده

 

ماکت کاروانسرا

 

 

ماکت کاروانسرا

 

ماکت

 

ماکت

ماکت

 

ماکت

ماکت

ماکت

ماکت