بتن با دوغاب تزریق شدهGrouted-aggregate concrete
بتن با نمای خوب
Fair face concrete
بتن سخت شده
Hardened concrete
بتن پر مایه
Fat concrete
بتن ضد حرارت
Heat- resistant concrete
بتن آرمه شده با الیاف
Fiber-reinforced concrete
بتن سنگین
Heavy concrete
بتن الیاف دار
Fibrous concrete
بتن رویه برای كفهای پرتردد
Heavy-duty floor topping concrete
بتن كارگاهی
Field concrete
بتن سنگین
Heavyweight concrete
بتن كفی
Foamed concrete

بتن با دانسیته بالا High-density concrete
بتن با دانه بندی گسسته
Gap-graded concrete
بتن با مقاومت زود رس
High-early-strength
بتن گازی
Gas concrete
بتن هوای گرم
hot-weather concrete
بتن با دانه های گرانیتی
Granolithic concrete
بتن درجا
In-situ concrete
بتن تازه گرفته
Green concrete
بتن عایقبندی
Insulating concrete
دوغاب
Grout
بتن سبك عایقبندی
Insulating lightweight concrete
بتن نیمه آماده
Shrink-mixed concrete
بتن بدون درز
Internally sealed concrete
بتن متراكم شده با نیروی گریز از مركز
Spun concrete
بتن لیتكس
Latex concrete
بتن سازهای, بتن ساختمانی
Structural concrete
بتن كم سیمان,بتن مگر
Lean concrete
بتن سازه های سبك, بتن ساختمانی سبك
Structural lightweight concrete
بتن كلوئیدی سبك
Light colloidal concrete
بتن ضد سولفات
Sulfate-resistant concrete
بتن سبك
Lightweight concrete
بتن گوگرد دار
Sulfur-impregnated concrete
بتن با دانسیته پایین
Low-density concrete
بتن موزائیكی
Terrazzo concrete/terrazzo
بتن حجیم
Mass concrete
بتن در كامیون مخلوط شده
Transit-mixed concrete
بتن یكپارچه
Monolithic concrete
بتن شیشه دار
Translucent concrete
ملات
Mortar
بتن زیرآب
Tremie concrete
بتن قابل میخكوبی
Nailable concrete
بتن در كامیون مخلوط شده
Truck-mixed concrete
بتن بدون ریزدانه
No-fines concrete
بتن واكیمی
Vacuum concrete
بتن بدون اسلامپ
No-slump concrete
بتن با دانه های ورمیكولیتی
Vermiculite concrete
بتن معمولی
Normal-weight concrete
بتن مرتعش شده
Vibrated concrete
بتن بسته بندی شده
Packaged concrete
بتن نما
Visual concrete
بتن ساده
Plain concrete
بتن آب بند
Watertight concrete
پلاستر
Plaster
بتن سفید
White concrete
بتن خمیری
Plastic concrete
بتن با اسلامپ صفر
Zero-slump concrete
بتن اسفنجی
Aerated concrete
بتن با پلیمر
Polymer-impregnated concrete
بتن با حباب هوا
Air-entrained concrete
بتن متخلخل
Popcorn concrete
بتن معماری
Architectural concrete
بتن خلل فرج دار
Porous concrete
بتن پركننده
Backfill concrete
بتن با سیمان پرتلند
Portland cement concrete
بتن سنگین برن دار
Born-loaded concrete
بتن پیش ساخته
Precast concrete
بتن درجا
Cast-in-place concrete
بتن با دانه های از پیش چیده شده
Preplaced aggregate concrete
بتن درجا
Cast-in-situ concrete
بتن با دانه های از پیش چیده شده
Prepacked concrete
بتن متخلخل
Cellular concrete
بتن نیمه آماده , بتن با آبرفتگی پایین
Preshrunk concrete
بتن آماده
Centrally mixed concrete
بتن پیش تنیده
Prestressed concrete
بتن متراكم شده با نیروی گریز از مركز
Centrifugally cast concrete
بتن پمپاژ
Pumped concrete
بتن هوای سرد
Cold-weather concrete
بتن آماده
Ready mixed concrete
بتن كلوئیدی
Colloidal concrete
بتن آرمه
Reinforced concrete
بتن رنگی
Colored concrete
بتن پر سیمان
Rich concrete
بتن محبوس
Confined concrete
بتن متراكم شده با غلتك
Roller-compacted concrete
بتن با سنگهای بزرگ
Cyclopean concrete
بتن لاشه سنگی
Rubble concrete
بتن توپر
Dense concrete
بتن خاك اره ای
Sawdust concrete
بتن سفت
Dry-packed concrete
بتن حفاظی
Shielding concrete
بتن نما
Exposed concrete
بتن پاشیده
Shotcrete
بتن با دانه های نمایان
Exposed aggregate conc.