انواع بتن فاقد سیمان پرتلند

بتن عایقبندی نسوز
Refractorty insulating concrete
بتن آسفالتی
Asphalt concrete
بتن رزین دار
Resin concrete
بتن بطور شیمیایی پیش تنیده
Chemically-prestressed concrete
بتن خود تنیده
Self-stressing concrete
بتن اپوكسی
Epoxy concrete
بتن جبران كننده آبرفتگی
Shrinkage-compenstated concrete
بتن پلیمری
Polymer concrete

بتن گوگردیSulfur concrete
بتن پلیمری با سیمان
Polymer-cement concrete
بتن با سیمان آلومیناتی
Aluminate concrete
بتن نسوز
Refractory concrete