- دیوارهای خارجی و داخلی

مشكل اصلی اجرائی درخصوص دیوارها، عدم اتصال مناسب آنها به اسكلت فلزی ساختمان می باشد و لذا احتمال خسارات آنها به هنگام زلزله زیاد است. قطعات غیر سازه‌ای باید طوری طراحی و اجرا شوند كه در هنگام وقوع زلزله از سازه جدا نشده و با فروریختن خود موجب خسارات مالی و جانی نشوند]3[. برای جلوگیری از فروریختن این دیوارها می توان از پروفیل های نبشی یاسپری به صورت قائم یاافقی در فواصل مشخص مثلاً‌ هر 50 سانتیمتر استفاده نمود. طبق استاندارد 2800, دندانه دار كردن دیوار یا ”هشت گیر” تنها برای اتصال تیغه ها مجاز است مشروط بر اینكه درزهای بالا و پائین آجرچینی كاملا با ملات پر شوند]3[ حال آنكه گاهی برای دیوارهای سازه‌ای نیز بكار برده می‌شود.

دیوار چینی با آجر فشاری به جای آجر مجوف سبك نیز نمونه دیگر اشتباه اجرایی است و معمولاً‌ از آجر فشاری بعلت وزن بیشترآن فقط در دیوار چینی طبقه زیر زمین ساختمان استفاده می شود. بعضی اوقات دراجرا،‌ محل دیوارها و تیغه ها نسبت به آنچه در نقشه ها آمده است تغییر می كند. تاثیر تغییر بارگذاری تیرها درچنین مواردی بایستی توسط مهندس ناظر بررسی گردد. برای نماسازی با سنگ در خیلی از ساختمانها صرفا از دوغاب ماسه سیمان استفاده می‌شود, در حالیكه این سنگها بایستی با مفتول فلزی نیز به دیوار مهار شوند

- راه پله

از معایب معمول در اجرای راه پله فولادی، اشتباه در طول مناسب قسمت شمشیری پله میباشد كه موجب شیب نامناسب پله و ،‌شرایط نامناسب ابعاد پاگرد میگردد. برای حل این مشكل گاهی از كف سازی زیاد در قسمت شیبدار پله استفاده می كنند كه خطای بزرگی است و بارمرده زیادی را به تیرهای شمشیری پله و نیز به طور كلی به ساختمان تحمیل می نماید.

در حالت غیر معمول پلكان در پلان (مثلاً‌ به صورت مثلثی یا ذوزنقه ای), بایستی به تفاوت طول قسمتهای دو تیر شمشیری پله توجه نمود. در صورت سهل انگاری درچنین مواردی ، مقطع عرضی راه پله كج اجرا می گردد و مجدداً‌ بار مرده قابل توجهی به پله تحمیل می شود.

 

نقایص اجرایی ساختمانهای بتنی

ضعفهای عمده طراحی و اجرای ساختمانهای بتنی در شرایط زمین, پی ها، آرماتور انتظار ستونها, درز انقطاع، قالب بندی, آرماتورگذاری و بتن ریزی ستونها، تیرها و دیوار برشی، سیستم دیافراگم كف، دیوارها و تیغه های داخلی و راه پله بتنی دیده می شوند. با توجه به شباهت زیاد بیشتر موارد مذكور با آنچه برای ساختمانهای فولادی مرور شد در اینجا تنها به مشكلات ضعف آرماتورگذاری, اشكالات قالب بندی, مسائل بتن ریزی و شرایط نگهداری اعضای بتنی اشاره می شود.

1- ضعف آرماتورگذاری

اشتباه در قطر و نوع آرماتورهای مصرفی (كاربرد نوع 2 به جای 3) و فواصل آنها و پوشش بتن از موارد معمول در مشكلات اجرایی آرماتورگذاری در ساختمانهای بتنی می باشد. بارها در آرماتور بندی ساختمانهای بتنی دیده شده كه بعضی از میل گردها به هم می چسبند و مسائلی را برای بتن ریزی و لرزاندن بتن بوجود می آورند و یا به دیواره یا كف قالب بندی خیلی نزدیك می شوند كه پوشش لازم بتن تامین نمی شود. همچنین تمیزی سطوح آرماتور از زنگ زدگی, روغن, خاك, گچ و غیره بایستی كنترل شود.

رعایت طول كافی برای آرماتور انتظار بخصوص ستونها بسیار مهم است ولی متاسفانه دیده می شود كه طول آرماتور انتظار ستونها در طبقات كوتاهتر از طول لازم است. این مسئله در اثر سهل انگاری آرماتوربند و اشتباه وی در محاسبه ضخامت سقف طبقه در تعیین طول آرماتور انتظار می باشد كه پس از بتن ریزی حدود 40 سانتیمتر از طول مزبور كاسته می شود]7[. مورد شایع و خطرناك دیگر هم كارگذاری شبكه آرماتور كنسول ها در لایه پایین است كه به شدت ممان اینرسی مقطع كاسته شده و ناحیه فشار بتن فقط پوشش زیر لایه خواهد بود.

 

2- اشكالات قالب بندی

در قالب بندی ستونهای كناری مشرف به دیوار همسایه ، فاصله لازم برای درز انقطاع رعایت نمی شود كه در زمان زلزله اندركنش دو سازه می تواند باعث آسیب های جدی شود. معمولا در محل وصله آرماتورها تراكم آرماتور زیادی ایجاد شده و بتن به خوبی بین آرماتورها را در بر نمی گیرد. اگر در این مقطع، پوشش بتن لازم وجود نداشته باشد مثل این است كه این آرماتور به صورت دو سر آزاد دركنار هم گذاشته شده اند، چون بتن برای انتقال نیروی متقابل بین آرماتورها وجود نخواهد داشت.

گاهی جهت سهولت اجرا از قالب بندی بیرون زدگی تیرها از زیر سقف صرف نظر شده (شكل 9) و در عوض پهنای تیر را به اندازه بعد ستون و حتی بیش از آن افزایش می دهند كه قابل قبول نخواهد بود. اغلب طول اضافی تیرچه وارد مقطع پل ها شده كه بتن یا كفشك آن نیز جدا نشده و باعث كاهش سطح مقطع ونقطه ضعف پل می شود. خرده سفالها ی تیرچه نیز باید از داخل قالب پل خارج شوند. آرماتور تیرچه نباید بر آرماتور اصلی پل تكیه كند چون با سنگین شدن سقف در زمان بلوك گذاری و بتن ریزی باعث نشست یك طرفه آرماتور اصلی مقطع می شود.